Informació institucional 

La societat

La Societat es va constituir el 24 de novembre de 1998, amb la denominació d'UPCnet, Serveis d’accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL (en endavant UPCnet) i posteriorment, el 17 de juny de 2011, la Societat va ser declarada unipersonal.

El 100% de les participacions és propietat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

El domicili fiscal és a Edifici C, Carrer de Pascual i Vila 15, S1, 08028 Barcelona. El NIF és B61832119.

Funcions i activitats

L’objecte Social de la Societat és el de produir, transformar, organitzar, promocionar i comercialitzar productes, serveis i activitats relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions, així com els instruments i els mitjans tècnics, materials o immaterials que facin possible a persones físiques i jurídiques l’accés i l’explotació de sistemes, productes i xarxes basades en les esmentades tecnologies.

El 28 de setembre de 2009, la Societat va aprovar, en Junta General Ordinària, la modificació en l’article 2n dels Estatuts Socials, en els quals es modifica el seu objecte social. Amb aquesta modificació, la Societat té la consideració de medi propi i servei tècnic de la UPC, d’acord amb el règim previst a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, per a la realització de les activitats que es corresponguin amb el seu objecte social i que li siguin encomanades per la UPC.

Marc legal

La Societat es regeix pels seus estatuts socials i per la vigent Llei de Societats de Capital i la Llei de Contractes del Sector Públic.


Òrgans de govern

Junta de socis

La Junta de Socis és l'òrgan que representa la propietat de l'empresa i nomena la seva administració en el Consell d'Administració. Està composta pel rector/a de la UPC, com a representant del soci únic de la Societat.

Consell d'Administració

La designació i composició dels membres que integren el Consell d'Administració d'UPCnet es regeixen per l'Acord núm. 124/2004 del Consell de Govern de la UPC; atenent a l'article 40 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre. Aquest article estableix que "la creació, la modificació i la supressió de les persones jurídiques del Grup UPC, així com la integració d'aquestes en altres entitats, requereix l'aprovació del Consell de Govern i la del Consell Social, a proposta del rector o la rectora".

Els membres del Consell d'Administració no perceben cap remuneració per aquest càrrec.

La composició dels membres del Consell d'Administració és:

 • President: El rector/a de la UPC
 • Fins a 3 membres designats a proposta del Consell de Govern
 • Fins a 3 membres designats a proposta del Consell Social
 • 1 membre: Vicerector/a adjunt/a de TIC o, en el seu cas, el vicerector/a que correspongui d'acord amb l'objecte social de l'entitat
 • 1 membre: el gerent/a de la UPC
 • 1 membre: representant dels treballadors d'UPCnet

Segons aquesta estructura, els membres actuals del Consell d'Administració són:

 • Sr. Daniel Crespo Artiaga (President i Conseller Delegat)
 • Sr. Àlvar Vinacua Pla (Conseller Delegat)
 • Sr. Ivan Planas Miret
 • Sr. Josep Maria Vila Solanes
 • Sra. Montserrat Guàrdia Güell
 • Sr. Jesús Ojeda Martin

Les funcions del Consell d'Administració són:

 • Liderar l'empresa al màxim nivell i aprovar l'Estratègia Corporativa
 • Representar a l'empresa davant tercers
 • Supervisar la gestió de l'empresa
 • Aprovar els nomenaments i cessaments dels Alts Directius i supervisar la seva gestió

Direcció General

Nomenat pel Consell d'Administració, el Director General és la màxima autoritat executiva de l'empresa. Elabora els plans a curt, mig i llarg temini seguint les directrius marcades pel Consell d'Administració i pren les decisions referents a la gestió i direcció administrativa de l'empresa. L'actual Director General d'UPCnet és el Sr. José Maria Ciervo i Ruedas.


Informació econòmica

Comptes anuals

Els últims comptes auditats i aprovats són els següents:

Contractació

A l'espai del perfil del contractant es pot trobar tot el relacionat amb la contractació pública, com els anuncis de licitació, plecs de clàusules administratives particulars, plecs de prescripcions tècniques, adjudicacions, així com qualsevol altra documentació necessària per licitar.

Formulari de suggeriments

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 • Responsable: UPCnet, Serveis d'Accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, SLU.
 • Finalitat: atendre consultes i sol·licituds.
 • Base legal: l'autorització mitjançant l’acceptació de la present política de protecció de dades.
 • Destinataris: no cedirem dades a tercers, excepte per obligació legal.
 • Drets: pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió, així com els altres drets reconeguts a la normativa vigent, enviant-nos un missatge a privacy upcnet.es.
 • Més informació: consulta la nostra política completa de protecció de dades.