Comparteix:

Gestió de proveïdors

A la nostra companyia hem implantat un sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015 que inclou tots els requisits necessaris per millorar els productes i serveis prestats als nostres clients. Un punt important del sistema és la selecció i avaluació dels proveïdors.

Anualment duem a terme una avaluació dels proveïdors seguint els criteris següents:

  • Qualitat del producte/servei
  • Rapidesa de lliurament
  • Incidències generades l'any anterior
  • Eficiència comercial 
  • Facturació (incidències en el procés de facturació, formes de pagament, etc.)

Des del departament de compres, juntament amb els responsables del servei/producte corresponent, es valoren els criteris anteriors de l'1 al 10.

Aquesta avaluació té un doble objectiu:

  1. Facilitar la selecció dels millors proveïdors per a les compres que es fan amb expedients menors (compres de menys de 15.000 €). En el cas de no tenir proveïdors adequats per a la compra, es posa en marxa un procés de selecció mitjançant cerques per internet i/o consultes a altres universitats. Aquesta selecció es fa d’acord amb els mateixos criteris segons els quals posteriorment són avaluats.
  2. Garantir la millora contínua en els processos d'adquisició de productes i serveis per tal de garantir la qualitat en els serveis prestats als nostres clients.

De la mateixa manera, dins de les gestions derivades del sistema de gestió de la qualitat, davant de no conformitats amb els proveïdors s'estableix el procediment següent:

  1. Des del departament de compres s’envia notificació per correu electrònic al proveïdor amb la descripció de la no conformitat i demanant-ne l’esmena.
  2. L’ordre de la comanda no es passa a l’estat “Comanda rebuda”.
  3. S’informa comptabilitat del cas per tal de no efectuar el pagament de la factura fins que es resolgui la no conformitat.