Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Transparència

Transparència

Informació institucional

La Societat

La Societat es va constituir el 24 de novembre de 1998, amb la denominació d'UPCnet, Serveis d’accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, SL (en endavant UPCnet) i posteriorment, el 17 de juny de 2011, la Societat va ser declarada unipersonal.

El 100% de les participacions és propietat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

El domicili fiscal és a Pl. Eusebi Güell 6, S1, Edifici Vèrtex, Barcelona 08034. El NIF és B61832119.

Funcions i activitat

L’objecte Social de la Societat és el de produir, transformar, organitzar, promocionar i comercialitzar productes, serveis i activitats relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions, així com els instruments i els mitjans tècnics, materials o immaterials que facin possible a persones físiques i jurídiques l’accés i l’explotació de sistemes, productes i xarxes basades en les esmentades tecnologies.

El 28 de setembre de 2009, la Societat va aprovar, en Junta General Ordinària, la modificació en l’article 2n dels Estatuts Socials, en els quals es modifica el seu objecte social. Amb aquesta modificació, la Societat té la consideració de medi propi i servei tècnic de la UPC, d’acord amb el règim previst a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, per a la realització de les activitats que es corresponguin amb el seu objecte social i que li siguin encomanades per la UPC.

Marc legal

La Societat es regeix pels seus estatuts socials i per la vigent Llei de Societats de Capital i la Llei de Contractes del Sector Públic.

 

Òrgans de govern

Junta de Socis

La Junta de Socis és l'òrgan que representa la propietat de l'empresa i nomena la seva administració en el Consell d'Administració. Està composta pel rector/a de la UPC, com a representant del soci únic de la Societat.

Consell d'Administració

La designació i composició dels membres que integren el Consell d'Administració d'UPCnet es regeixen per l'Acord núm. 124/2004 del Consell de Govern de la UPC; atenent a l'article 40 dels Estatuts de la UPC, aprovats per Decret 225/2003, de 23 de setembre. Aquest article estableix que "la creació, la modificació i la supressió de les persones jurídiques del Grup UPC, així com la integració d'aquestes en altres entitats, requereix l'aprovació del Consell de Govern i la del Consell Social, a proposta del rector o la rectora".

Els membres del Consell d'Administració no perceben cap remuneració per aquest càrrec.

La composició dels membres del Consell d'Administració és:

 • President: El rector/a de la UPC
 • Fins a 3 membres designats a proposta del Consell de Govern
 • Fins a 3 membres designats a proposta del Consell Social
 • 1 membre: Vicerector/a adjunt/a de TIC o, en el seu cas, el vicerector/a que correspongui d'acord amb l'objecte social de l'entitat
 • 1 membre: el gerent/a de la UPC
 • 1 membre: representant dels treballadors d'UPCnet

Segons aquesta estructura, els membres actuals del Consell d'Administració són:

 • Sr. Francesc Torres Torres (President i Conseller Delegat)
 • Sr. Agustín Fernández Jiménez (Conseller Delegat)
 • Sr. Xavier Massó Pérez
 • Sr. Josep Maria Vila Solanes
 • Sr. Ramon Carbonell Santacana
 • Sr. Jesús Ojeda Martin

Les funcions del Consell d'Administració són:

 • Liderar l'empresa al màxim nivell i aprovar l'Estratègia Corporativa
 • Representar a l'empresa davant tercers
 • Supervisar la gestió de l'empresa
 • Aprovar els nomenaments i cessaments dels Alts Directius i supervisar la seva gestió

Direcció General

Nomenat pel Consell d'Administració, el Director General és la màxima autoritat executiva de l'empresa. Elabora els plans a curt, mig i llarg temini seguint les directrius marcades pel Consell d'Administració i pren les decisions referents a la gestió i direcció administrativa de l'empresa. L'actual Director General d'UPCnet és el Sr. José Maria Ciervo i Ruedas.

 

Informació econòmica

Comptes anuals

Els auditors de la Societat per als exercicis 2019-2020 i 2021 són FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL, en virtut de l'adjudicació del concurs públic licitat per la UPC:

 • Número d'expedient: CONSE120000HO2019045
 • Títol: Servei d'auditoria dels comptes anuals de la UPC, del grup UPC i de projectes subvencionats i elaboracio dels comptes anuals agregats de la UPC.
 • Procediment: Obert

L'exercici social de la Societat comença l'1 de gener i finalitza el 31 de desembre de cada any.

Els últims comptes auditats i aprovats són els de l'exercici 2019:

Comptes anuals auditats 2013

Comptes anuals auditats 2014

Comptes anuals auditats 2015

Comptes anuals auditats 2016

Comptes anuals auditats 2017

Comptes anuals auditats 2018

Comptes anuals auditats 2019

 

Contractació

A l'espai del perfil del contractant es pot trobar tot el relacionat amb la contractació pública, com els anuncis de licitació, plecs de clàusules administratives particulars, plecs de prescripcions tècniques, adjudicacions, així com les instruccions internes i qualsevol altra documentació necessària per licitar. Les licitacions anteriors a l'1 de juny del 2018 es poden trobar en el següent enllaç.

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 1. Responsable: UPCnet, Serveis d'Accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, SLU.
 2. Finalitat: atendre consultes i sol·licituds.
 3. Base legal: l'autorització mitjançant l’acceptació de la present política de protecció de dades.
 4. Destinataris: no cedirem dades a tercers, excepte per obligació legal.
 5. Drets: pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió, així com els altres drets reconeguts a la normativa vigent, enviant-nos un missatge a privacyupcnet.es.
 6. Més Informació: consulta la nostra política completa de protecció de dades.