Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Política de privacitat

Política de privacitat

Política de protecció de dades pel tractament de dades curriculars

Última data d’actualització: 14/05/2018

 

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a UPCnet. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes dels candidats interessats a remetre el seu CV a través de la present pàgina Web i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que l’empresa es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

 

1. Identificació del titular responsable del tractament

El titular responsable del tractament de les dades dels candidats a un lloc de treball és:

UPCNET, Serveis d'Accés a Internet de la Universitat Politècnica de Catalunya, S.L.U. ; CIF: B61832119; Adreça: Edifici Vèrtex, S1, Pl. Eusebi Güell 6, 08034 de Barcelona; Mail de contacte: privacyarroba-negreupcnet.es

 

2. Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

A UPCnet tractem les dades personals dels nostres candidats a lloc d'empleat per a les següents finalitats:

1.- Per a la selecció de personal durant els processos que l'empresa mantingui oberts.

A més informen que UPCnet realitza les tasques de selecció de personal per l’empresa IThinkUPC, pel que les seves dades curriculars també podran ser utilitzades per dur a terme els processos de selecció de la citada companyia.


2.- Per mantenir un arxiu amb informació curricular si el perfil requerit del candidat s'ajusta a les característiques i necessitats de l'empresa.

  • Base legal pel tractament: La base legal pel tractament de les seves dades curriculars és la seva autorització que es considera atorgada amb l’enviament del seu CV i l’acceptació de la present política de protecció de dades.

  • Termini de conservació: UPCnet conservarà les seves dades curriculars durant el termini màxim de 5 anys.

Donat que les dades curriculars són fàcilment variables en el temps preguem que per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que hagi pogut produir-se.

S'informa als titulars de les dades personals que les dades que es recullen són les necessàries per dur a terme la selecció de personal, sent adequats, pertinents i no excessives, limitades al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractades.


3. Destinataris de les dades personals

Amb les empreses amb les quals UPCnet subscrigui contractes de serveis serà necessari facilitar a priori el CV dels candidats que reuneixin els requisits requerits pel client per dur a terme el projecte contractat.

En el supòsit de no ser seleccionat, UPCnet es compromet a què el seu CV sigui eliminat de la base de dades del client.

  • Base legal pel tractament: la base legal pel tractament és l’interès legítim d’UPCNET en facilitar la contractació del candidat prèvia selecció del client on es durà a terme el projecte contractat.

 

4. Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a UPCNET, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.


Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:

1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)

2.- Adreça de contacte

3.- Dret que vol exercir

4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

5. Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Com a punt important en aquest sentit, volem recordar-te que els nostres serveis estan certificats per Aenor amb l'ISO 27001, que asseguren el manteniment i la millora contínua d'un sistema de gestió de la seguretat de la informació. El sistema de gestió i els controls de seguretat associats conserven la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació mitjançant l'aplicació de processos de gestió del risc i aporta a les parts interessades confiança i tranquil·litat.